ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา “ จัดกิจกรรมพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพประชาชนเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อ ” รุ่นที่ 1

    2023-03-14 15:47:33
    วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิด “ กิจกรรมพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพประชาชนเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อ ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวโชติมา นวลแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กล่าวรายงาน ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส สาธารณสุขอำเภอควนเนียง ผอ.รพ.สต.บ้านบางเหรียง ผอ.รพ.สต.บ้านกลาง และ ผอ.รพ.สต.ควนโส ร่วมในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการประเมิน CVD Risk (การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด) จำแนกตาม Risk Score ระดับ 2 (ปัจจัยเสี่ยงต่างๆของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด) และ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอควนเนียง จำนวน 120 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลควนเนียง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้ความรู้ ภาพ : วิภารัตน์ ไชยโยธา ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง งานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา