อบจ.สงขลา สร้างจิตสำนึก​สู่พลเมือง​รุ่นใหม่ "รักษ์สงขลา"

    2023-03-16 08:36:59
    (15 มีนาคม 2566) นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชน สร้างจิตสำนึกสู่พลเมืองรุ่นใหม่รักษ์สงขลา ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชน สร้างจิตสำนึกสู่พลเมืองรุ่นใหม่รักษ์สงขลา ประจำปี 2566) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าบทบาทความสำคัญของตนเอง บูรณาการงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย​ เป็นเยาวชนแกนนำสภาเด็กและเยาวชน ทั้ง 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ภาพ : นายเปาซี ยะส๊ะ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา