กิจกรรมพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพประชาชนเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อ

    2023-03-16 09:01:20
    วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากบางภูมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายจรัส ชูปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม มาเป็นประธานเปิด กิจกรรมพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพประชาชนเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อ พร้อมด้วย นายศดิส ไชยศิริ สจ.เขตอำเภอควนเนียง ผอ.รพ.สต.อำเภอควนเนียง กลุ่มเป้าหมายในวันนี้ เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการประเมิน CVD Risk จำแนกตาม Risk Score ระดับ2ในเขตพื้นที่อำเภอควนเนียง อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอควนเนียงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมสุขภาพสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันตลอดจนสามารถเผยแพร่ให้กับบุคคลคนในครอบครัวและชุมชนได้ทราบถึงการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอควนเนียง /รพ.ควนเนียง/โรงพยาบาลหาดใหญ่ มาให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด จัดทำโดย นางสาว วิภารัตน์ ไชยโยธา ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข