สำนักช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านปากช่อง - บ้านรำแดง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

    2023-03-16 09:04:57
    วันที่ 15 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านปากช่อง - บ้านรำแดง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ภาพ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา