อพท. นำคณะเข้าหารือนายก อบจ.สงขลา เรื่องการจัดงาน "มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

    2023-03-16 09:09:16
    เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 (เวลา 16.30 น.) อพท. นำคณะเข้าหารือนายก อบจ.สงขลา เรื่องการจัดงาน "มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือ เรื่องการจัดงาน "มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" กับคณะองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในการนี้ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อพท.ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้แพขนานยนต์ สำหรับซักซ้อมการเตรียมจุดพลุในงานฯ อพท. เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหน้าที่ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน การบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้กำหนดจัดงาน "มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 เวลา 15.00-21.00 น. ณ ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา