“กองส่งเสริมการเกษตร” จัดโครงการ สงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Songkhla Gastronomy Tourism) ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2566

    2023-03-16 13:40:31
    กิจกรรมที่ 1 การประกวดโลโก้ songkhla gastronomy (รอบพิจารณาตัดสินเเละประกาศผล) วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้บูรณาการร่วมมือกับเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย ในจังหวัดสงขลา ได้เเก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,มหาวิทยาลัยทักษิณ ,มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการ Songkhla Gastronomy Tourism สงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร กิจกรรมที่ 1: การประกวดโลโก้ songkhla gastronomy (รอบพิจารณาตัดสิน เเละประกาศผล) โดยเป็นการเเข่งขันผ่านระบบ zoom เเละนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯลฯ ซึ่งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลศรีวิชัย ได้เปิดรับผลงานการประกวด ระหว่างวันที่ 1-12 มีนาคม 2566 เเละคัดเลือกให้เหลือ 10 ผลงานสุดท้าย เพื่อนำเสนอรอบตัดสินในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานการประกวดออกเเบบ จากประชาชนทั่วไป นักศึกษา นักเรียน นักออกเเบบอิสระ หลากหลายสาขา อาชีพ ฯลฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลาให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลาไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO Songkhla - The creative city of gastronomy โดยมี นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เเละผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ สถาบัน ต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการตัดสินโลโก้ในการประกวดครั้งนี้ ณ ห้องสงขลาเมืองมรดกโลก โรงสีเเดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : นายอภิสิทธิ์ วงษ์สุวรรณ ประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการเกษตร อบจ.สงขลา