อบจ.สงขลา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนและติดตามผู้พ้นโทษ ลดการกระทำผิดซ้ำ

    2023-03-16 18:46:59
    16 มีนาคม 2566 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนและติดตามผู้พ้นโทษลดการกระทำผิดซ้ำ ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ เรือนจำจังหวัดสงขลา//อำเภอบางกล่ำ//อำเภอควนเนียง//อำเภอรัตภูมิ//สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา//สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา//สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา//สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา//สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา//สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา และสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุม เรือนจำจังหวัดสงขลา กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดทิศทางการบริหารงานราชทัณฑ์ด้วยแนวคิด “ เหลียวหลังแลไกลสู่อนาคตราชทัณฑ์ ”เพื่อช่วยให้เกิดฐานรากสำคัญในการเอื้อและสนับสนุนการพัฒนากรมราชทัณฑ์ให้ยั่งยืน ซึ่งประกอดด้วย 6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ (Key Foundation) ในเสาหลักที่ 1 การขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน ในภารกิจการรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “ โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ” และเสาหลักที่ 6 การส่งต่อผู้พ้นโทษและลดการทำผิดซ้ำ ในภารกิจของจำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยเหลือ จำนวนผู้พ้นโทษที่มีงานทำ การกระทำผิดซ้ำของผู้ที่ปล่อยตัวและการดำเนินงานอื่นของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำของเรือนจำจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา