โครงการ Songkhla Gastronomy Tourism สงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566

    2023-03-16 18:49:47
    วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่) จัดทำโครงการ Songkhla Gastronomy Tourism สงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร โดยมี นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาตัดสินการประกวดโลโก้ Songkhla Gastronomy ณ ห้องมรดกโลก โรงสีแดง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลาให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลาไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ผลการพิจารณาตัดสินการ ประกวดโลโก้ Songkhla Gastronomy ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นายวีระพงษ์ อมรสิน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายทวิช จริตเที่ยง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายบำรุง อิสกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายกิตติศักดิ์ ต่อเชื้อ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 นายสุรัตนชัย ชื่นตา ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ กองผังเมือง อบจ.สงขลา