งานสร้างความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการสื่อสารแบรนด์การท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาและเมืองท่องเที่ยวสำคัญบริเวณที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Tourism)เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น"

    2023-03-17 13:48:36
    วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายเชิดเกียรติ เมธิลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานสร้างความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการสื่อสารแบรนด์การท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาและเมืองท่องเที่ยวสำคัญบริเวณที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Tourism)เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น" โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา // ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ // กล่าวต้อนรับและนำเสนอแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ ห้องประชุมภูผาเมฆ ชั้น 3 โรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โครงการ : กองการท่องเที่ยวและกีฬา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา