โครงการ Songkhla Gastronomy Tourism : สงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีเสวนาเชิงวิชาการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

    2023-03-17 14:19:39
    วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การขับเคลื่อนสงขลา สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก" โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา// ประธานในพิธี ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ // กล่าวรายงาน นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา // กล่าวต้อนรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการ Songkhla Gastronomy Tourism โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในโครงการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารให้แก่ทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงโนรา “Nora: UNESCO intangible culturak heritage” , การมอบเกียรติบัตรการประกวดโลโก้ Songkhla Gastronomy , การบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนสงขลาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก” และ “เส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกทั้งในและต่างประเทศ , การจัดซุ้มร้านอาหารสาธิตและฝึกอบรมการทำอาหารเมนูต่างๆ จากชุมชน และการจัดนิทรรศการ Gastronomy สงขลา จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านวิทยาการอาหารหรือที่เรียกกันว่า Gastronomy City ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในส่วนของวงจรระบบอาหาร (Food System) ประกอบด้วยตั้งแต่ 4 ภาคส่วน คือ ภาคการผลิต Production การเก็บเกี่ยว เก็บรักษา Processing การจำหน่าย ตลาด Distribution การบริโภค Consumption อีกทั้งอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่น่าสนใจของคนต่างถิ่นที่ต้องการมีประสบการณ์ หากชุมชนสามารถนำมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ได้ ก็จะเป็น soft power ที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และประเทศในภาพรวม การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกจะขยายการมองเห็นและยกระดับสู่นานาชาติ ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้อมูลข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา