กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

    2023-03-17 14:45:28
    วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา // เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานตามาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมฯ อพท. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานตามาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้ทราบถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน STMS ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และภาพรวมเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. และมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Management Standard : STMS สู่การปฏิบัติจริง กิจกรรมการเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. สู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ” ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รวมประมาณ 320 คน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้อมูลข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา