อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

    2023-03-19 18:40:00
    วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธี โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา //เป็นประธานในพิธี ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคมพุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ทั้งในด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการสร้างอาชีพนวัตกรรมการบริหารจัดการและแนวทางการให้บริการประชาชนไปจนถึงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นพลังส่งเสริมให้แก่เหล่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา #วันท้องถิ่นไทย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา