การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2023-03-19 18:51:52
    การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 - สอบวิชาสามัญ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ สังคม ) - สอบทักษะ ความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี เกษตร )