อบจ.สงขลา ส่งเสริม​ศักยภาพ​อบรมเชิงปฏิบัติการ และวิธีการ การนำแผนพัฒนา​ท้องถิ่นเพื่อจัดทำงบประมาณ​รายจ่าย

    2023-03-26 19:33:37
    (25 มีนาคม​ 2566) นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสุภาณี วรจินต์ ผู้อำนวยการ​กองยุทธศาสตร์​และ​งบประมาณ​ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บุคลากรผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ซึ่งมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบดังกล่าว ให้แก่ บุคลากรผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และวิธีการ การนำแผนพัฒนา​ท้องถิ่นเพื่อจัดทำงบประมาณ​รายจ่ายขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประ​ชาสัมพันธ์ ​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา