โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพคนพิการตาบอด) รุ่นที่ 2

    2023-03-28 12:19:23
    วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์บริการคนพิการสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพคนพิการตาบอด) รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นางปรีดา ศรีหาวงค์ นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา คนพิการตาบอดในจังหวัดสงขลา พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ โดยมี นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม // กล่าว รายงาน โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่คนพิการตาบอด ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการตาบอดสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว // ซึ่งกิจกรรมอบรมฯ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการตาบอดจังหวัดสงขลา พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 33 คน เข้าร่วมกิจกรรม #รวมพลังร่วมสร้างสุข โครงการโดย : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา