โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมฟื้นฟูคลองสำโรง (ค่ายรักษ์เด็กคลอง ปี 2)

    2023-03-28 19:20:31
    28 มีนาคม 2566 นายปรีชัย มาละวรรโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมฟื้นฟูคลองสำโรง (ค่ายรักษ์เด็กคลอง ปี 2) ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // นายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา // ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด // คณะวิทยากร // ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเยาวชนนักเรียน ร่วมในกิจกรรม โดยมี นายกิตติพงศ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ปัจจุบันความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของคลองสำโรงถูกลดทอนลงไปมาก อันเนื่องมาจากปัญหาที่ถูกปล่อยปละละเลยมานาน รวมถึงการขยายตัวของชุมชน ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา ทั้งปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเสียซึ่งถูกทิ้งลงคลองสำโรงเป็นจำนวนมาก เกิดมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ ส่งผลประชาชนผู้อาศัยบริเวณริมคลองและใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตแย่ลง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมฟื้นฟูคลองสำโรงขึ้น เพิ่ออบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคลองสำโรงทั้งระบบและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา