อบจ.สงขลา ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ประเพณีอันดีงาม ในโครงการจัดงานวันว่าง (สรงน้ำรูปเหมือนพระครูหิ้น) ณ วัดไทรทอง หมู่ที่ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

    2023-04-09 14:46:22
    วันที่ 9 เมษายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันว่าง (สรงน้ำรูปเหมือนพระครูหิ้น) ณ วัดไทรทอง หมู่ที่ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร เขต1 // กล่าวรายงาน โครงการจัดงานวันว่าง (สรงน้ำรูปเหมือนพระครูหิ้น) เป็นประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ของชาวสิงหนครที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งการจัดงานวันว่างนั้นเป็นประเพณีที่สำคัญของไทย เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน นอกจากนี้ การจัดงานวันว่าง ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชน ในชุมชนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งช่วยปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ ให้คงอยู่สืบไป ณ วัดไทรทอง หมู่ที่ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา