อบจ.สงขลา หนุนงบจัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ วัดนาปรังประชาราม ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

    2023-04-14 20:03:21
    วันที่ 14 เมษายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ วัดนาปรังประชาราม ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายธนิศร์ ทองสุข สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา เขต 2 อำเภอนาทวี เจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวอำเภอนาทวี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี นางสาวธัญรตา แก้วสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง // กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การแสดงบาสโลปของกลุ่มแม่บ้าน บ้านนาปรัง และกลุ่มแม่บ้าน บ้านช้างไห้ การสรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในคุณค่าทางประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่สืบไป ณ วัดนาปรังประชาราม ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ภาพ /ข่าว กองการศึกษาฯ อบจ.สงขลา