โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่จากสารเคมีรั่วไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    2023-04-20 16:05:51
    วันที่​ 20 เมษายน​ 2566​ ณ บริษัทอินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายณัฐภัท ชุม​ทอง​เชิด​บำรุง​ เลขานุการ​นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่จากสารเคมีรั่วไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกรัสนัย ผลสนอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ จากสารเคมีรั่วไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทาง การประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับพื้นที่ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยง กับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558 รวมทั้ง ความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ภาพ/ข่าว : ฝ่าย​ประชาสัมพันธ์​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา