นายกไพเจน นำทีมต้อนรับ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะ ในการลงเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนงานคนพิการและผู้สูงอายุ ของ อบจ.สงขลา

    2023-04-25 09:52:38
    วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะ ในการลงเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนงานคนพิการและผู้สูงอายุของ อบจ.สงขลา โดยมี นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเสนอกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและพาชมบริเวณศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอบจ.สงขลา ในส่วนของห้องจำลองการใช้ชีวิตประจำวันผู้สูงอายุและคนพิการ และธนาคารกายอุปกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้มีภาวะพึ่งพิง ได้เข้าถึงบริการกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอย่างทั่วถึง ส่งผลดีต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย และครอบครัว ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา