งานการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.สงขลา ร่วมกับ วสส.ยะลา และ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จัดอบรม “ พัฒนาสมรรถนะพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ”

    2023-05-05 20:01:33
    งานการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.สงขลา ร่วมกับ วสส.ยะลา และ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จัดอบรม “ พัฒนาสมรรถนะพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ” เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินใน จ.สงขลา อย่างต่อเนื่อง วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด “ กิจกรรมการอบรมทบทวนและฟื้นฟูสมรรถนะพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ” รุ่นที่ 2 (จัดระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566) ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.สงขลา กล่าวรายงาน กิจกรรมการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เคยได้รับประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ตามข้อบังคับเดิม ได้รับการฟื้นฟูความรู้และทักษะเพิ่มเติม สำหรับการเป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ตามข้อบังคับใหม่ กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เคยได้รับประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด จำนวน 65 คน ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ สนามกีฬาติณสูลานนท์ฯ โดยทีมวิทยากรจาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้ความรู้ ภาพ / ข่าว ฐานิตย์ แก่นกระจ่าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา