โครงการรัตภูมิเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ รุ่นที่ 3

    2023-05-09 11:24:55
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรัตภูมิเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ รุ่นที่ 3 โดยมี นางกชภัช สุทธิกรทวี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร // กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูสิตา ด้วยหลักการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ดังนั้นจึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการดังนี้ 1.เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเรื่องศาสตร์พระราชากับการเกษตร 2.เพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 3.เพื่อการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด 4.เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มีช่องทางการตลาด 5.เพื่อให้สินค้าทางการเกษตรสามารถพัฒนามาตรฐานการรับรอง และการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ #รวมพลังร่วมสร้างสุข #กองส่งเสริมการเกษตร ณ วัดโคกพยอมสุการาม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา