การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566

    2023-05-10 15:36:35
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ถนนลูกเสือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล และนางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุม เพื่อประชุมพิจารณาการจัดงานประเพณีเฉพาะท้องถิ่น 17 ประเพณี (ตามที่จังหวัดสงขลาได้ประกาศเป็นงานประเพณีเฉพาะท้องถิ่น) โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่จัดงานประเพณีเฉพาะท้องถิ่นได้ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา