กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

    2023-05-15 16:14:29
    วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และนายเฉลียว เมฆบุตร ผู้อำนวยสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ได้กล่าวชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงกฏระเบียบของโรงเรียนและแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมด้านการเรียนและความประพฤติของนักเรียน #โรงเรียนของเราน่าอยู่ #การศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติ ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา