โครงการรัตภูมิเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4

    2023-05-16 16:21:39
    วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตร อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรัตภูมิเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2566 อบจ.สงขลา ร่วมกับ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลา และศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา โดยนำแนวคิดจากการดำเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในอำเภอรัตภูมิที่ประสบความสำเร็จด้วยหลักการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่มีความสนใจ เพื่อการพัฒนาเกษตรเเบบมีส่วนร่วมพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านการผลิต เเปรรูป การตลาด ซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านการผลิต การเเปรรูป ช่องทางการตลาด ฯลฯ และให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข #กองส่งเสริมการเกษตร ภาพ/ข่าว : กองส่งเสริมการเกษตร