จังหวัดสงขลา เปิดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    2023-05-18 09:07:38
    วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุภาณี วรจินต์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนางอรวรรณ ทองเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบจ.สงขลา เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) พร้อมด้วย นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน ในฐานะคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ. สงขลา) เข้าร่วมประชุม โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ 20 ปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด ให้เป็นไปตามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มาตรา 20 จังหวัดสงขลา จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ. สงขลา) เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการดำเนินการประชุมและนำเสนอการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด โดยที่ประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ กลุ่มที่ 2 พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน กลุ่มที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในสังคมพหุวัฒนธรรม และกลุ่มที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา