กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

    2023-05-18 09:25:39
    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริการทางการแพทย์ " จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ" #วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชนและสนับสนุนการมี ส่วนร่วมของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลา #กลุ่มเป้าหมาย : เป็นผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาทั้ง 16 อำเภอ #ในวันนี้ได้จัดกิจกรรม เป็นรุ่นที่ 1 จากทั้งหมดทัังหมด 16 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายในวันนี้จากผู้สูงอายุ อำเภอนาทวี จำนวน 80 คน รวมเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อำเภอบางกล่ำ เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงฮุงและญิงยวนบางกล่ำส่วนในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคุณธรรมวัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม จัดทำโดย นางสาววิภารัตน์ ไชยโยธา