การประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

    2023-05-19 12:56:31
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี // ประธานในที่ประชุม​ฯ ผศ.ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการ และพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี // บรรยายความเป็นมาและหลักการในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางในอนาคตของกลุ่มจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัด และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา