ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมแกนนำสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2561

    2018-08-27 15:29:28
    24 สิงหาคม 2561 นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมแกนนำสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองม่วงงาม และ ชมรม อสม.อำเภอสิงหนคร ภาพ : ศุภวัฒน์ กลับกลาย ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา