การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆในการจัดเตรียมงานวันลูกโหนด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

    2023-05-19 12:59:09
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ชั้น 2 อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตอำเภอสทิงพระ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในการประชุมฯ โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆในการจัดเตรียมงานวันลูกโหนด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 การจัดงานวันลูกโหนด จะจัดขึ้นในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2566 ณ ลานศูนย์ราชการอำเภอสทิงพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรม รวมมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนบนคาบสมุทรสทิงพระ ให้คงอยู่สืบทอดสู่ลูกหลานได้ตระหนักและสำนึกรักและยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป #วันลูกโหนด