กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชะลอวัย วิถีไทย ห่างไกลโรค

    2023-05-20 20:24:10
    วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชะลอวัย วิถีไทย ห่างไกลโรค โดยมี นางสาวปัทมา เหมมัน ตำแหน่งผู้ช่วยนักโภชนาการ //กล่าวรายงาน ความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้นได้กับทุกคน ยิ่งเมื่ออายุมากขึ้น เซลล์ต่างๆจะเริ่มสูญเสียความสามารถในการทำงาน ส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติและก่อให้เกิดโรคตามมา ประกอบกับวิถีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบของมนุษย์ในปัจจุบันที่มีการเลือกบริโภคอาหารสำเร็จรูปและอาหารจานด่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมันและหลอดเลือด ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญกับการป้องกันภาวะเสื่อมของร่างกายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการป้องกันความเสื่อมตั้งแต่อายุน้อยๆ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชะลอวัย วิถีไทย ห่างไกลโรคขึ้น โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด และการจัดวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนเองได้อย่างเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 70 คน การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ - คุณศราวุฒิ อิตัน / ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในด้าน Lifestyle medicine, Nutrition and Supplement - คุณนญียะห์ เละดุวี / ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมไทย - คุณสุนิตตา สออิ / ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ และสารอาหารด้านกายภาพบำบัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 59 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา