การศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สู่ชุมชนเมือง ชุมชนตำบลจังหวัดสงขลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปี 2566

    2023-05-20 20:27:57
    วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สู่ชุมชนเมือง ชุมชนตำบล จังหวัดสงขลา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายนิติธร จินดามณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ดร. ศุภรา ปางนิติคณากร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและนักเรียน พร้อมทั้งนายโชติ เจือละออง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการอบรมในเรื่องของนโยบายเเห่งรัฐกับการพัฒนาท้องถิ่น ศาสตร์ของพระราชา บทบาทหน้าที่ของผู้นำ เเละการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับกลุ่มอาชีพภาคประชาชน ชุมชน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุนให้ภาคประชาชน ชุมชนเมือง ชุมชนตำบล ผู้นำองค์กรได้ศึกษาความรู้ดูงาน เเลกเปลี่ยนประสบการณ์ การส่งเสริมความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสัมพันธ์อันดีในภาคประชาชนเเละองค์กร เเละนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ในครอบครัวเเละชุมชน เช่น เรียนรู้หลักการใช้เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ของพระราชา วิสาหกิจชุมชนการพัฒนาอาชีพ ฯลฯ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยยันต์ อินทะสะโร วิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายเเห่งรัฐกับการพัฒนาท้องถิ่น ศาสตร์ของพระราชา บทบาทหน้าที่ของผู้นำ เเละการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง #กองสวัสดิการสังคม #เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ : นายอภิสิทธิ์ วงษ์สุวรรณ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา