กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โภชนบำบัดสร้างสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรัง

    2023-05-22 13:21:21
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายไพเจน มาก​สุ​ว​รรณ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็น​ประธาน​ในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โภชนบำบัดสร้างสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรัง พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยมี นางสาวซอลีฮะห์ ต่วนยูนุ๊ ผู้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โภชนบำบัดสร้างสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรัง // กล่าวรายงาน ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคดังกล่าว จะส่งผลกระทบกับตัวบุคคลเอง และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา อีกทั้งยังจะส่งผลกระทบต่องบประมาณของประเทศด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่สูงขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โภชนบำบัดสร้างสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรังขึ้น เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ (ปี 2565) ผู้ดูแลผู้ป่วย อาสาสมัครประจำหมู่บ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง และเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองได้ต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคร่วม ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการรักษาโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เป็นบุคลากรสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ (ปี 2565) ผู้ดูแลผู้ป่วย อาสาสมัครประจำหมู่บ้านในพื้นที่ที่ รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวฮัสมา กาโน นักวิชาการโภชนาการ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา