อบจ.สงขลา ร่วมกับ อบต.แดนสงวน จัดงานวันเกษตรตำบลแดนสงวน

    2023-05-23 08:54:19
    (22 พฤษภาคม​ 2566) นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมจัดงานวันเกษตรตำบลแดนสงวน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา โดยมี นายสายัณห์ สวัสดิ์ยานนท์ นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลแดนสงวน กล่าวรายงาน ณ ลานชุมชนหูนบ - มาบหัวทีง หมู่ 2 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการสมโภชแม่โพสพ และพิธีทำขวัญข้าว ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ได้รับการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานของเกษตรกรชาวนาในเขตอำเภอระโนด และอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดสงขลา เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาแต่เดิม ซึ่งแต่ละครอบครัวจะประกอบพิธีกรรมเป็นการเฉพาะครอบครัว โดยเชิญหมอทำขวัญข้าวที่เคารพนับถือเป็นผู้ทำพิธี ต่อมาเมื่อระบบการทำนาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทำนาเพื่อยังชีพ มาเป็นการทำเชิงพาณิชย์ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการผลิตทำให้ภูมิปัญญานี้ลดน้อยลงไป และกำลังจะเลือนหายไปจากท้องถิ่น หากไม่ช่วยกันส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ ประเพณีดังกล่าว อาจจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาในที่สุด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการบูรณาการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรในพื้นที่โดยมีกิจกรรมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้สืบไป “เมืองต้นแบบการพัฒนาด้านนวัตกรรม การบริการสาธารณะที่ยั่งยืน ด้วยการรวมพลังร่วมสร้างสุข” ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา