อบจ.สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ผลักดันสงขลาเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์

    2023-05-23 11:05:17
    วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรัตภูมิเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายนายอติราช หวั่นปรัตน์ รองนายกเทศบาลเมืองสิงหนคร // นายสมนึก หวั่นไหว เจ้าของสวนสิงหนครการเกษตร กล่าวต้อนรับ และ นางกชภัช สุทธิกรทวี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้สิงหนครการเกษตร (สมนึกการเกษตร) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเปิดป้ายอาคารศูนย์การเรียนรู้สิงหนครการเกษตรพร้อมเยี่ยมชมศูนย์ฯ อบจ.สงขลา ร่วมกับ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลา และศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา โดยนำแนวคิดจากการดำเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในอำเภอรัตภูมิที่ประสบความสำเร็จด้วยหลักการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่มีความสนใจ เพื่อการพัฒนาเกษตรเเบบมีส่วนร่วมพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านการผลิต เเปรรูป การตลาด ซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านการผลิต การเเปรรูป ช่องทางการตลาด ฯลฯ และให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา