สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักร และวัสดุลงพื้นที่ซ่อมถนนที่มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ถนนสายหาดแก้ว - ม่วงงาม ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

    2023-05-23 14:25:51
    วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักร และวัสดุลงพื้นที่ซ่อมถนนที่มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ถนนสายหาดแก้ว - ม่วงงาม ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และช่วยลดอุบัติเหตุจากความชำรุดของถนน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ภาพ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา