กองสาธารณสุข อบจสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ รพ.สต.สังกัดอบจสงขลา

    2023-05-24 08:57:44
    วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการการถ่ายโอนฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ทั้ง 6 อำเภอที่ถ่ายโอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองคลัง/ กองพัสดุและทรัพย์สิน/ และกองการเจ้าหน้าที่ ่่การจัดกิจกรรมใน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะสมรรถนะการทำงานในด้านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุ/การเงินการคลัง/สิทธิประโยชน์ความก้าวหน้าของบุคลากร ใน รพ.สต. ภาพ/ประชาสัมพันธ์ อบจสงขลา ข่าว/นางสาววิภารัตน์ ไชยโยธา