พิธีเปิดโครงการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับเยาวชนประชาชน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1

    2023-05-24 09:06:20
    วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบ นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับเยาวชนประชาชน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 โดยมีพระครูโสภณคณาภิบาล ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง เจ้าอาวาสวัดโคกเหรียง นายกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ศาสนพิธี อันเป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่จะนำหลักธรรม ไปสู่วิถีชีวิตประจำวันของสังคมไทยในปัจจุบัน ตลอดจนเสริมสร้าง ให้เยาวชนและประชาชนสามารถทำหน้าที่พิธีกรในงานศาสนพิธีต่างๆ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดี เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ณ วัดโคกเหรียง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา