อบจ.สงขลา จัดโครงการรณรงค์การจัดการขยะ กิจกรรม 3 Rs เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย

    2023-05-25 14:47:55
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์การจัดการขยะ "กิจกรรม 3 Rs" พร้อมด้วย นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นายกิตติพงศ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน นายนิธิ สุดวิไล ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา // บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3 Rs และการจัดทำถังขยะเปียกภายในครัวเรือนหรือภายในองค์กร พร้อมฝึกปฏิบัติและสาธิตวิธีการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3 Rs ในชีวิตประจำวัน และการจัดการขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ ให้แก่กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 บุคลากรครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา รวมถึงบุคลากร อบจ.สงขลา จำนวน 200 คน ให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน #กิจกรรม3Rs โครงการ : สำนักช่าง (ฝ่ายช่างสุขาภิบาล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา