จังหวัดสงขลา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลายี่สิบปี (พ.ศ. 2566 - 2585) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน มหานครน่าอยู่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

    2023-05-25 15:02:47
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหวาสน์ ผู้ เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล และนางสุภาณี วรจินต์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจากนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลายี่สิบปี (พ.ศ. 2566 - 2585) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน มหานครน่าอยู่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา 20 ปี เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่กำหนดไว้ตามมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ 20 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้วางเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี ให้สงขลาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ที่มีความมั่นคงและปลอดภัย มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ จะผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะต่อยอดจากการเป็นเมืองน่าอยู่ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ อาทิ การพัฒนา เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็น ทางคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) นำผลการประชุมปรึกษาหารือ และความคิดเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ แล้วเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา