อบจ.สงขลา รุกต่อการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

    2023-05-25 15:10:30
    วันนี้ (25 พ.ค. 66) ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนองค์กรชุมชน ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วม และมี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ // กล่าวต้อนรับ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความสำคัญทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุนของภาคใต้ตอนล่าง ทั้งยังเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ และกำหนดแนวคิดในการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นหมุดหมายตาแห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลามากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์พื้นที่ รวมถึงนำความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมมากำหนดแนวคิดในการออกแบบให้มีความโดดเด่น และสอดคล้องกับบริบทของคนในพื้นที่จังหวัดสงขลาในการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญของการดำเนินการในรูปแบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย โดยจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์รูปแบบและแนวความคิด การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งให้มีความเหมาะสมในการทำโครงการ ตลอดจนการใช้พื้นที่โครงการที่เชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้าน นายพิพัฒน์พงศ์ แก้วสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจ้างบริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้เศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เนื่องจากการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน ทั้งในด้านการออกแบบ และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบแนวคิดหอชมเมือง และสกายวอล์คในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งศึกษาออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับพื้นที่โครงการ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการ และเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 310 คน โดยที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้นำเสนอข้อคิดเห็นดังกล่าว มาประกอบการศึกษาโครงการให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด และสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอสรุปผลการวิเคราะห์สถานที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการ รวมไปถึงแนวคิดการออกแบบ การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน และบริษัทที่ปรึกษาจะนำผลของการประชุมในวันนี้ ไปประกอบการดำเนินงานศึกษาโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป ภาพ: กองผังเมือง อบจ.สงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา