อบจ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1

    2023-05-30 13:35:01
    วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1 พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีนายเจือ กิ้มอั้น นายกเทศมนตรีตำบลพะวง กล่าวต้อนรับ // นายนิยม ชูชื่น นายกสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน อบจ.สงขลา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ) จัดกิจกรรมอบรมแกนนำผู้สูงอายุ จำนวน 2 รุ่นๆละ 100 คน ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 2 วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย แกนนำผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาทั้ง 16 อำเภอ คณะกรรมการสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการขยายเครือข่าย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุและเพิ่มบทบาทเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ให้เข้มแข็ง โครงการ : กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา