ทีมคณะผู้ศึกษาวิจัย “โครงการวิจัยการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565” เข้าสัมภาษณ์ นายก อบจ.สงขลา ประเด็นบทบาทของอบจ.ต่อความสำเร็จจากการได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

    2023-05-31 14:01:15
    31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ให้การต้อนรับทีมคณะผู้ศึกษาวิจัย “โครงการวิจัยการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565” วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิษฎา ชูสุข คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ข้อมูลพร้อมถอดบทเรียน ในประเด็นการดูแลผู้พิการ ผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดเตียงและผู้มีภาวะพึ่งพึงในทุกมิติ และนวัฒกรรมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2565 #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา