นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับตัวแทนนักวิจัย ม.ราชภัฏสงขลา พร้อมให้คำแนะนำเรื่องภารกิจถ่ายโอน รพสต.

    2023-06-06 17:01:31
    6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาวิจัยโครงการ "การศึกษาและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด" เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพระดับชุมชนผ่านกลไก รพสต. // สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนไปให้แก่ อบจ. ใหัเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน // การดูแลด้านสุขภาวะชุมชน มีระบบสนับสนุนให้ รพสต. ดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน และอยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการและการกำกับดูแลที่ดี โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพเเห่งชาติ (สช.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยและมอบหมายให้ นายศดานนท์ วัตตธรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้ดำเนินโครงการวิจัยฯ #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา