นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมพิจารณาร่างบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2018-08-27 16:16:24
    วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพิจารณาร่างบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทนจาก อปท.ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษา หารือเกี่ยวกับร่างบันทึกข้อตกลง เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันหมดทุก อปท.ในจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา