นายไพเจน มาก​สุ​ว​รรณ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2564

    2023-06-09 15:15:57
    วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายไพเจน มาก​สุ​ว​รรณ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีฯ โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กร และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลาดีเด่น // นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลาที่เข้ารับอนุปริญญาบัตร ประจำปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 223 คน จำแนกตามสาขาวิชา ประกอบด้วยอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 45 คน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 12 คน สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 55 คน สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 6 คน สาขาการท่องเที่ยว และสาขาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเทพา ซึ่งเป็น 1 ใน 4 อำเภอเขตพัฒนาพิเศษของจังหวัดสงขลา ประชาชนมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่หลากหลาย เมื่อประชาชนมีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ จึงเข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน ด้วยเหตุผลของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนตรงตามเจตนารมณ์ของวิทยาลัยชุมชนที่ต้องการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ณ ห้องประชุมส้มแขก อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา