กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

    2023-06-09 15:52:20
    วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ลานยอ แก้มลิงชะแล้ หมู่ที่ 4 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายถาวร ไชยมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลชะแล้ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อุดหนุนให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ภาพ/ข่าว : กองส่งเสริมการเกษตร อบจ.สงขลา