สักการะบูชาห่มผ้าเจดีย์ 5 ยอด วัดโคกม่วง ตำบลคลองหอยโข่ง

    2023-06-11 19:31:03
    (10 มิถุนายน 2566) นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน​ในพิธีเปิด โครงการจัดงานประเพณีสักการะเจดีย์ 5 ยอด อำเภอคลองหอยโข่ง ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางจารุวรรณ ฉิมเรจ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา โดยมี นายอรุณ บุญรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง กล่าวรายงาน ในนามคณะกรรมการวัดโคกม่วง และพี่น้องประชาชนตำบลโคกม่วง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาจังหวัดสงขลา มีภารกิจส่งเสริม เผยแผ่ สืบทอด ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและเล็งเห็นความสำคัญในประเพณีอันดีงาม จึงให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสักการะเจดีย์ 5 ยอด อำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของอำเภอคลองหอยโข่ง และได้รับการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การจัดงานประเพณีสักการะเจดีย์ 5 ยอด อำเภอคลองหอยโข่ง ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้สำนึกถึงบุคคลที่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองไว้ในอดีตและเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป ณ วัดโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประ​ชาสัมพันธ์​องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา