อบจ.สงขลา จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมบ้านสร้างสุข

    2023-06-12 10:53:34
    วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมบ้านสร้างสุข พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมในพิธีเปิด โดยมี นางสาวรุ่งนภา ปราบณรงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา //กล่าวรายงาน ด้วยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ภายใต้การบริหารจัดการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จึงได้มีการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มดังกล่าว ภายใต้ชื่อ "บ้านสร้างสุขชุมชน" มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 - 2565 โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีกลุ่มเป้าหมายได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยรวมจํานวนทั้งสิ้น 265 หลังคาเรือน และต่อมาได้มีการออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมบ้านสร้างสุขชุมชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการปรับสภาพที่อยู่อาศัยฯของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ โดยในปี 2566 มีกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ดังกล่าว 30 หน่วยงาน 159 หลังคาเรือน อบจ.สงขลา จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบ้านสร้างสุข เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่สามารถบันทึกข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมบ้านสร้างสุขชุมชน ตามแนวทางที่กองทุนกำหนดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด ลดความเหลื่อมล้ำและซ้ำซ้อนในการดูแลช่วยเหลือ รวมถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ ต.พะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา