อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนต่อเนื่อง “ โครงการ อฉช. รุ่นที่ 5 พัฒนาสร้างอาสาฉุกเฉินชุมชนนำร่องในพื้นที่การศึกษา ”

    2023-06-13 08:49:05
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) รุ่นที่ 5 โดยวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งวันนี้มีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ให้ความรู้ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม กลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์จากสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 75 คน ( โครงการจัดทั้งหมด 12 รุ่น รุ่นละ 75 คน รวมจำนวนทั้งหมด 900 คน ) วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้แกนนำนักเรียน นักศึกษา และ อาจารย์จากสถานศึกษามีความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ การขอความช่วยเหลือจากหมายเลขสายด่วน 1669 และการใช้แอพพลิเคชั่น 1669 เพื่อสร้างตัวแทนนักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง ลดอัตราการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย พร้อมที่จะนำไปขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชนต่อไป ภาพ/ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา